Arbejdspakker

ARBEJDSPAKKE 1 – Kortlægning af fysisk geografi

Den første arbejdspakke har til formål, at kortlægge betydende faktorer af den fysiske geografi på national skala, og gennem analysen af disse pege på potentialet for udvik- ling af fødevaresystemer som tilpasser sig stedlige særpræg på varierende skalaer.

Helt konkret tages der afsæt i faktorer som topografi, jordbund og klima. Arbejdet søger at udfylde et identificeret videnshul hvad angår den danske geografis betydning for udvikling af produkter med regionalt særpræg. Der er kun få eksempler på studier som har arbejdet med lignende analyser, fx en kortlægning af potentialet for dyrkning af vin Røsnæs og et forstudie til et påtænkt projekt udført af Smagen af Nordjylland. Projektets kortlægning vil derfor være det første af sin art.

Specifikt er arbejdet inddelt i tre trin:
01. Først integreres detaljerede kort for jordbund, klima og topografi. Udkommet er et meget detaljeret kort over homogene områder hvad angår de tre variable. Disse kort er typisk meget detaljerede, og vil ikke umiddelbart være praktisk relevante på f.eks. mark- eller bedriftsniveau.

02. Derfor vil (2) disse terrons blive aggregeret til større enheder, som svarer til markska- la for et givet område i landet. Man kan bruge disse enheder til at inddele i landskaber i dyrkningsområder, hvor dyrkningen kan tilpasse sig landskabets særlige karakter.

03. Det næste trin (3) bliver så at sammenholde disse landskabskarakterer til forskellige afgrøders optimale dyrkningsbetingelser. Derved kan man lave et kort over hvilke af- grøder der egner sig særligt til dyrkning inden for disse områder. Vurderingen af dyrk- ningspotentialet vil dog også tage andre forhold i betragtning, f.eks. også dyrkningens miljømæssige indvirkning på jordbunden på langt sigt.

Kontakt:
Mogens Greve, mogensh.greve@agro.au.dk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Yannick Roell, yannik.roell@agro.au.dk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

 

ARBEJDSPAKKE 2 – Kortlægning af kulturgeografi

Den anden arbejdspakke skal med afsæt i de involverede kommuner i projektet, kort- lægge kulturgeografiske faktorer af betydning for udvikling af danske stedspecifikke fødevarer. Baggrunden for arbejdspakken er at faktorer som kulturhistorie, madhistorie, madkultur, arealanvendelse før og nu, samt landbrugsgeografi i øvrigt, kan bruges som stedspecifikke ressourcer i udviklingen af fødevareprodukter med stedspecifik identitet eller særpræg. Arbejdspakken arbejder med både fortid, nutid og fremtid, da sigtet er at pege på potentielle fremtidige stedspecifikke fødevarer i de involverede kommuner. Konkrete delprojekter i regi af denne arbejdspakke omfatter blandt andet:

Kragerup Gods – revitalisering af ’glemte’ fødevaregeografier

Delprojektet arbejder med at genskabe historiske madopskrifter fra en kogebog fra 1830, som er i Dinesen-familiens eje på Kragerup Gods. Forskningsindsatsen er her fokuseret på at kortlægge sammensætning af det fødevaresystem som der eksisterede på godset
i 1800-tallet, og sammenholde det med sammensætningen af det nutidige fødevare- system. I fremtiden skal dette arbejde bruges til at udvikle nye oplevelsesøkonomiske ydelser på godset, men i mere generel forstand demonstrerer delprojektet hvordan man kan reintroducere ’glemte’ fødevaregeografier og give dem en ny værdi.

Kontakt:
Morten Graversgaard, morten.graversgaard@agro.au.dk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Birgitte Dinesen, info@kragerup.dk, Kragerup Gods. Michael Nielsen, michael@slagelseerhvervscenter.dk, Slagelse Erhvervscenter

Ringkøbing-Skjern – karakterisering af Skjern Enge som oprindelsesområde

Delprojektet udføres i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, AU og en klynge af virksomheder og producenter i Skjern Enge. Sigtet er at understøtte udvik- lingen af Skjern Enge som oprindelsesområdeområde med henblik på både produkt- udvikling og gastroturisme. Der arbejdes med forskellige indsatser både i forhold til såvel vidensopbygning som proces. integration af historiske data for arealanvendelse og husdyr samt data for klima, jordbund og topografi bruges til en karakterisering af Skjern Enge som oprindelsesområde. Derudover søger delprojektet at aktivere den implicitte, stedbundne viden.

Kontakt:
Søren Holm, sho@rserhverv.dk, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd Kis Thy, kis@rserhverv.dk, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Randers – karakterisering af oprindelsesområder, ’bioklynger’

På basis af den historiske udvikling i arealanvendelsen, fra 1865 og frem til nutiden, samt jordbundsdata, vil delprojektet søge at identificere mulige oprindelsesområder indenfor kommunen, som i givet fald kunne danne basis for udvikling af typeprodukter. Den viden som produceres føder ind i forskellige lokale initiativer: blandt andre Randers Regnskov arbejde med at etablere et fødevarekoncept baseret på lokale, bevaringsværdige geneti- ske ressourcer.

Kontakt:
Jonas Andersen, jonas.andersen@randers.dk, Randers Kommune

Af andre aktiviteter i WP2 kan nævnes at PhD studerende Trine Ørum Schwennesen ar- bejder med betydningen af stedet i udviklingen af danske typeprodukter. Hun vil blandt andet kortlægge den materielle og kognitive betydning stedet tillægges i de involverede kommuner, baseret på interviews og kognitive kortlægningsmetoder. Endvidere vil hun også arbejde med hvilke sociale faktorer der er af betydning for hvordan stedet kan inte- greres i stedlige udviklingspolitikker. Arbejdet afrapporteres i form af forskningsartikler.

PhD studerende Bonnie Averbuch arbejder med kortlægning af forestillinger om bæ- redygtig landbrugsdrift mellem forskellige typer af landbrug, som er med til at påvirke potentialet for udvikling af nye produkter. Endvidere arbejder Bonnie Averbuch med den historiske udvikling af dansk landbrug, baseret på detaljerede data for arealanvendelse og næringsstofstrømme, og vil herigennem komme med et bud på hvordan fortidens udformning af danske landbrugssystemer indvirker på muligheder i nutiden. Arbejdet afrapporteres også i form af forskningsartikler.

PhD studerende Seungha Baek, som er tilknyttet projektet, arbejder med betydningen af offentligt fødevareforbrug som en løftestang i udvikling af regionale fødevarekæder, og vil blandt andet komme med et bud på betydningen af organisationen på om initiativer på dette felt kan have en positiv indvirkning på regionale fødevaresystemer. Seniorfor- sker Chris Kjeldsen arbejder med kortlægning af mønstre i den danske arealanvendelse, baseret på historiske data for arealanvendelse og husdyrhold, og vil herigennem komme med et bud på typiske danske afgrøder og dyrkningssystemer.

Kontaktpersoner:
Chris Kjeldsen, chris.kjeldsen@agro.au.dk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Trine Ørum Schwennesen, trine.schwennesen@agro.au.dk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

 

ARBEJDSPAKKE 3 – Forretningsmodeller for typeprodukter

Den tredje arbejdspakke fokuserer på at kortlægge forretningsmodeller for lokale fø- devarer og fødevarenetværk. Mere specifikt handler arbejdet om at undersøge hvilke dimensioner, der er centrale i virksomhedernes udvikling af deres individuelle forret- ningsmodeller. Arbejdet er baseret på detaljerede casestudier af virksomheder i de involverede kommuner, som undersøges både via kvalitative interviews og forskellige dokumenter (markedsføringsmaterialer, hjemmeside og andre typer data).

Nogle af de foreløbige resultater peger på betydningen af, at virksomheder i feltet ofte
er båret af et stærkt værdimæssigt engagement, en passion, der driver virksomhedens udvikling. Denne passion er ofte forankret i det specifikke sted en virksomhed er placeret.

Der er dog adskillige udfordringer på området, blandt andet at det ikke er ligetil at bære værdier igennem hele værdikæden. Distribution er ligeledes en væsentlig udfordring. Endvidere synes forsyningssikkerhed at være en udfordring når eksempelvis store og små initiativer skal arbejde sammen. Flere af de interviewede virksomheder efterspørger ofte alternative afsætningsplatforme, men der er kun få konkrete eksempler. I forhold

til forretningsmodeller, peger de foreløbige resultater på betydningen af både at have stærke værdier på virksomhedsniveau, mens man nærmest paradoksalt skal være prag- matisk i forbindelse med samarbejde med andre initiativer. Andre væsentlige forhold omfatter værdien af aktivt at søge, skabe og indgå i forskellige typer netværk på områ- det. Arbejdet i denne arbejdspakken vil blive afrapporteres i form af forskningsartikler og konferenceoplæg.

Kontakt:
Klaus Brønd Laursen, klausb.laursen@mgmt.au.dk, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet. Lars Esbjerg, lae@mgmt.au.dk, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet.